Push sth up là gì

Put up là gì

Cụm động từ Put up có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Put up

Ý nghĩa của Put up là:

  • Cho phép ai đó ở nhà bạn trong một đêm hoặc vài ngày

Ví dụ cụm động từ Put up

Ví dụ minh họa cụm động từ Put up:

-  She PUT me UP for the night because I'd missed the last bus. Cô ấy cho phép tôi ở lại một đêm bởi tôi bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.

Nghĩa từ Put up

Ý nghĩa của Put up là:

  • Tăng giá, thuế,...

Ví dụ cụm động từ Put up

Ví dụ minh họa cụm động từ Put up:

-  The government has PUT tuition fees for undergraduate students UP again. Chính phủ vừa lại tăng giá học phí đối với sinh viên đại học.

Nghĩa từ Put up

Ý nghĩa của Put up là:

  • Thể hiện kỹ năng hay quyết tâm trong thi đấu

Ví dụ cụm động từ Put up

Ví dụ minh họa cụm động từ Put up:

-  They PUT UP a great fight but lost. Chúng tôi thể hiện quyết tâm chiến đấu rất mạnh nhưng lại thua.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Put up trên, động từ Put còn có một số cụm động từ sau:

Cụm động từ Put across

Cụm động từ Put away

Cụm động từ Put back

Cụm động từ Put by

Cụm động từ Put down

Cụm động từ Put down for

Cụm động từ Put down to

Cụm động từ Put forward

Cụm động từ Put in

Cụm động từ Put in for

Cụm động từ Put off

Cụm động từ Put on

Cụm động từ Put out

Cụm động từ Put over

Cụm động từ Put through

Cụm động từ Put together

Cụm động từ Put towards

Cụm động từ Put up

Cụm động từ Put up to

Cụm động từ Put up with