Phương án nào dưới đây nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ

Phương án nào dưới đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học công nghệ?

A.Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước.

B.Xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C.Tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất.

D.Tiền đề để phát triển đất nước

Đáp án A