Phong trào cách mạng 1930 đến 1931 mang tính chất

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết

Phong trào cách mạng 1930  1931 mang tính cách mạng triệt để vì


        A.                 có quy mô rộng lớn, hình thức đấu tranh quyết liệt.                   B.                 đã thành lập được chính quyền Xô viết.                   C.                 được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.                   D.                 chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc và phong kiến.                        

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Phong trào 1930  1931 mang tính cách mạng triệt để vì đã nhằm vào 2 kẻ thù cơ bản là thực dân và phong kiến tay sai. (khẩu hiệu độc lập dân tộc và người cày có ruộng).

Chọn đáp án: D

Video liên quan