Phát biểu nào sau đây sai trong sóng điện từ, điện trường và từ trường

Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ

A.Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kỳ.

B.Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau

C.Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.

D.Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Đáp án B

Trong sóng điện từ thì điện trường và từ trường luôn dao động cùng pha nhau