Phát biểu nào sau đây sai khi nói về điện từ trường khi từ trường biến thiên theo thời gian

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện trường biến thiên và từ trường biến thiên ? YOMEDIA

  • A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện điện trường xoáy
  • B. Điện từ trường là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên
  • C. Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện từ trường xoáy
  • D. Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn lệch pha nhau π/2

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D

Đáp án D

Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn cùng pha. Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE