Phát biểu nào sau đây là không đúng một từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường?

A. Một từ trường biến thiên đều theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm lân cận

B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận

C. Điện trường và từ trường xoáy có các đường sức là đường cong kín

D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên

ChọnA.

Một từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm lân cận, còn một từ trường biến thiên đều theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy không đổi ở các điểm lân cận