Phát biểu nào sau đây là đúng dòng điện gây ra từ trường

  • Câu hỏi:

Câu phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về từ trường của dòng điện? YOMEDIA

  • A. Xung quanh bất kì dòng điện nào cũng có từ trường.
  • B. Từ trường chỉ tồn tại xung quanh những dòng điện có cường độ rất lớn.
  • C. Dòng điện có cường độ nhỏ không tạo từ trường xung quanh nó.
  • D. Từ trường chỉ tồn tại ở sát mặt dây dẫn có dòng điện.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: A Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE