Phát biểu nào sau đây là đúng các đường mạt sắt của từ phủ chính là các đường sức từ

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các đường mạt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ

B. Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau

C. Các đường sức từ luôn là những đường cong kín

D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của hạt chính là một đường sức từ

Chọn: C

Hướng dẫn: Các đường sức từ luôn là những đường cong kín