Phát biểu nào sau đây không đúng với quy luật cung cầu trong thị trường

Phát biểu nào sau đây không đúng về thị trường?A. Hoạt động theo quý luật cung cầu B. Nơi diễn ra hoạt động mua và bán C. Thường xuyên có sự biến động D. Luôn cân bằng giữa cung và cầu

Đáp án D là phát biểu không đúng.

Thị trường là nơi diễn ra hoạt động mua và bán luôn hoạt động theo quy luật cung cầu. Thị trường luôn biến đổi. Lượng cung và cầu luôn biến đổi để đạt được cân bằng với nhau và không không bao giờ ở trạng thái luôn cân bằng.