Phát biểu nào sau đây không đúng tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác điện

B.Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng lực

C.Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường

D.Đi qua mỗi điểm trong từ trường có thể vẽ nhiều đường sức từ

Lời giải:

A  sai vì : Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ

B  đúng

C  sai vì : Xung quanh điện tích đứng yên chỉ tồn tại điện trường mà không tồn tại từ trường

D  sai vì: Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.

Đáp án cần chọn là: B