Phát biểu nào sau đây không đúng tại một điểm trong điện trường

Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện của điện trường tĩnh là không đúng?

A. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm

B.Tại một điểm trong điện trường ta chỉ có thể vẽ được một đường sức đi qua

C.Các đường sức không bao giờ cắt nhau

D. Các đường sức là các đường cong không kín

Đáp án A

Các đường sức điện của một điện tích dương kết thúc ở vô cùng