Pha của cường độ điện trường và cảm ứng từ

  • Câu hỏi:

Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, cảm ứng điện từ\(\overrightarrow B \) và cường độ điện trường \(\overrightarrow E \)luôn

  • A. biến thiên cùng pha với nhau.
  • B. biến thiên không cùng tần số với nhau.
  • C. biến thiên vuông pha với nhau.
  • D. cùng phương với nhau.

Đáp án đúng: A   Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải  ADSENSE

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Pha của cường độ điện trường và cảm ứng từ