Pha của cường độ điện trường và cảm ứng từ

  • Câu hỏi:

Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, cảm ứng điện từ\(\overrightarrow B \) và cường độ điện trường \(\overrightarrow E \)luôn

  • A. biến thiên cùng pha với nhau.
  • B. biến thiên không cùng tần số với nhau.
  • C. biến thiên vuông pha với nhau.
  • D. cùng phương với nhau.

Đáp án đúng: A   Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải  ADSENSE