P2o5 đọc là gì

P2O5 tên gọi hóa học là gì ?

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

điphotpho pentaoxit

P2O5 tên gọi hóa học là Điphotpho pentaoxit