Only nghĩa tiếng Việt là gì

Nghĩa của từ only - only là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Tính từ
1. chỉ có một, duy nhất
2. tốt nhất, đáng xét nhất
Phó từ
1. chỉ, mới
2. (Mỹ) cuối cùng
liên từ
1. nhưng, chỉ phải
2. nếu không, chỉ trừ ra

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Only nghĩa tiếng Việt là gì