O c là gì trong tiếng Anh

Nghĩa của từ O.C. - O.C. là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
       1. (quân sự) viết tắt của Officer Commanding  
2. (tem) viết tắt của original cover