Nội thực bào là gì


II. Ẩm thực bào

Nội thực bào

Ổ tiếp nhận thành phần chính là protein hay phức

hợp protein.

Nội thực bào có một loại đặc biệt để nhận những

chất đặc biệt và giao theo địa chỉ chính xác.Túi

của loại này gọi là túi áo (acantosom)II. Ẩm thực bào

4. Ngoại xuất bào

Thải các đại phân tử qua MTB

Sản phẩm

tiết ra

Màng sinh chấtHình 7. Xuất bàoCHƯƠNG I:

SINH HỌC TẾ BÀO

BÀI 4:

CHU KỲ TẾ BÀO VÀ

SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO1.Chu kì tế bào và phân bào ngun nhiễm1.Chu kì tế bào và phân bào ngun nhiễm

Chu kì tế bào

-Là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bàoKì trung gianG1: Tổng hợp chất cho sự sinh trưởng

S: Nhân đôi ADN va NST (NST kép)

G2: Tổng hợp những gì còn lạiQuá trình nguyên phânPhân chia nhân

Phân chia tế bào chất1. Chu kì tế bào và phân bào ngun nhiễm

Sự phân chia tế bào

1. Sự phân nhân

Gồm 4 giai đoạn chính:

Kỳ đầu (prophase)

Kỳ giữa (metaphase)

Kỳ sau (anaphase)

Kỳ cuối (telophase)1. Chu kì tế bào và phân bào ngun nhiễm

Phân chia tế bào

1 Sự phân nhânKỲ ĐẦUTải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Nội thực bào là gì