Nói đúng nào sau đây là không chính xác khi nói về từ trường

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây làkhôngchính xác khi nói về điện từ trường YOMEDIA

  • A. Không thể có từ trường hoặc điện trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau
  • B. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường.
  • C. Điện từ trường lan truyền được trong không gian.
  • D. Điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE