Nói đúng nào sau đây là không chính xác khi nói về từ trường

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây làkhôngchính xác khi nói về điện từ trường YOMEDIA

  • A. Không thể có từ trường hoặc điện trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau
  • B. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường.
  • C. Điện từ trường lan truyền được trong không gian.
  • D. Điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Nói đúng nào sau đây là không chính xác khi nói về từ trường