Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p3 X thuộc

18/06/2021 2,235

A. 13 và 15.

Đáp án chính xác

Đáp án A Cấu hình nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1 → số hiệu nguyên tử là 13 Cấu hình nguyên tử của nguyên tố Y là 1s22s22p63s23p3 → số hiệu nguyên tử là 15

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một nguyên tố là 2s2 2p5, số hạt mang điện của nguyên tử đó là:

Xem đáp án » 18/06/2021 6,911

Tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt proton là 1. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 5,993

Nguyên tử M có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3d7.Tổng số electron của nguyên tử M là:

Xem đáp án » 18/06/2021 5,473

Nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e là 52 và số khối là 35. Cấu hình electron của X là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,660

Cho biết số hiệu nguyên tử của X là 13.Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,194

Cation R+ có cấu hình ở phân lớp ngoài cùng 2p6. Cấu hình electron của nguyên tử R là:

Xem đáp án » 18/06/2021 2,434

Số nguyên tố mà nguyên tử của nó (ở trạng thái cơ bản) có tổng số electron trên các phân lớp s bằng 7 là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,243

Cho nguyên tử R có tổng số hạt là 115, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Cấu hình electron nguyên tử của R là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,467

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 76, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20 hạt. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,392

Nguyên tử của nguyên tố A và B đều có phân lớp ngoài cùng là 2p. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng hai nguyên tử này là 3. Vậy số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,316

Nguyên tố ở nhóm A trong bảng tuần hoàn có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1 ở trạng thái cơ bản có kí hiệu nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,105

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở phân lớp d là 6. Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố

Xem đáp án » 18/06/2021 1,002

Chọn cấu hình e không đúng

Xem đáp án » 18/06/2021 729

Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Cấu hình electron của nguyên tử Y là

Xem đáp án » 18/06/2021 503

18/06/2021 15,439

A. Lớp ngoài cùng của X có 4 electron. 

B. Hạt nhân nguyên tử X có 14 proton.

D. X nằm ở nhóm VIA.

Đáp án chính xác

Đáp án D Nguyên tử X có phân lớp ngoài cùng là 3p4Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p4Lớp ngoài cùng của X có 6 electron → X là phi kim.Hạt nhân nguyên tử X có số proton = số electron = 16.X là nguyên tố p, có 6 electron lớp ngoài cùng→ X thuộc nhóm VIA.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hoá học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có

Xem đáp án » 18/06/2021 11,450

Cấu hình electron nào sau đây của nguyên tố phi kim.

Xem đáp án » 18/06/2021 7,146

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố thuộc nhóm IIIA, chu kì 3 là

Xem đáp án » 18/06/2021 6,700

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có 3 lớp electron và có 3 electron ở phân lớp ngoài cùng. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

Xem đáp án » 18/06/2021 6,335

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,703

Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,593

Cho biết nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIB. Phát biểu nào dưới đây không đúng về nguyên tố X

Xem đáp án » 18/06/2021 4,351

Electron hoá trị của các nguyên tố nhóm IA, IIA là các electron

Xem đáp án » 18/06/2021 3,330

Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trên các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,290

Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số điện tích hạt nhân là 29. Y thuộc chu kì và các nhóm nào sau đây ? (biết ZX < XY)

Xem đáp án » 18/06/2021 3,111

Cation R+ có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,365

Khối các nguyên tố p gồm các nguyên tố:

Xem đáp án » 18/06/2021 2,348

Ion X2- có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,927

Trong những câu sau đây, câu nào sai ?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,514

Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,420