Người ta cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho quyển sách dày 222 trang

để đánh số trang của một cuốn sách ,người ta sử dụng hết 222 chữ số.Hỏi cuốn sách đó dầy bao nhiêu trang [ không kể bìa ]

Được cập nhật 6 tháng 6 lúc 8:39

Bài Làm:

Từ 1 đến 9 có:(9-1):1+1=9(số hạng) mà mỗi số có 1 chữ số nên có:9x1=9 chữ số

Từ 10 đến 99 có:(99-10):1+1=90(số hạng) mà mỗi số có 2 chữ số nên có:90x2=180 chữ số

Còn thiếu:180+9=189 chữ số nữa

Hiệu:222-189=33

Mà từ 100 trở đi mỗi số có 3 chữ số nên đến số thứ:33:3=11

Kể từ 100 tức số 110 là đáp án

Đápsố trang cần tìm:110 trang

Để đánh số trang của một cuốn sách người ta sử dụng hết 222 chữ số hỏi cuốn sách này dày boao nhiêu trang?(Không kể trang bìa)

Được cập nhật 20 tháng 2 2018 lúc 12:27

222:2-1=110(trang)

Để đánh số trang của 1 cuốn sách người ta sử dụng hết 222 chữ số.Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang ?

Được cập nhật 12 tháng 6 lúc 8:01

từ 1 đến 9 có:(9-1):1+1=9(số hạng) mà mỗi số có 1 chữ số nên có:9x1=9 chữ số

từ 10 đến 99 có:(99-10):1+1=90(số hạng) mà mỗi số có 2 chữ số nên có:90x2=180 chữ số

còn thiếu:180+9=189 chữ số nữa

hiệu:222-189=33

mà từ 100 trở đi mỗi số có 3 chữ số nên đến số thứ:33:3=11 kể từ 100 tức số 110 là đáp án cũng như số trang cần tmf,110 trang

chúc học tốt

ủng hộ nha

đợi xíu nha

bn tham khảo cách làm https://olm.vn/hoi-dap/detail/86524979817.html

Để đánh số trang của một cuốn sách, người ta sử dụng hết 222 chữ số. Hỏi cuốn sách đó dày bao nhiêu trang? Lời giải phép tính cho mình luôn nhé

từ 1 đến 9 có:(9-1):1+1=9(số hạng) mà mỗi số có 1 chữ số nên có:9x1=9 chữ số

từ 10 đến 99 có:(99-10):1+1=90(số hạng) mà mỗi số có 2 chữ số nên có:90x2=180 chữ số

còn thiếu:180+9=189 chữ số nữa

hiệu:222-189=33

mà từ 100 trở đi mỗi số có 3 chữ số nên đến số thứ:33:3=11 kể từ 100 tức số 110 là đáp án cũng như số trang cần tmf,110 trang

chúc học tốt

ủng hộ nha

Từ Trang 1 đến trang 9 có 9 chữ số

Từ trang 10 đến trang 99 có số chữ số là :

[99 - 10 + 1 ]x 2 = 180 chư số

Số chữ số còn lại là : 222 - [ 180 + 9 ] = 33 chữ số

số trang có 3 chữ số là : 33 : 3 = 11 trang

số trang có 2chữ số là : 99 - 10 + 1 = 90 trang

cuốn sách đó dày là : 90 + 11 + 9 = 110 trang

Đáp Số : 110 trang            k Cho Mình Nhé Bạn !

1 )Để đánh số trang của 1 quyển sách,người ta cần dùng tất cả 369 chữ số.Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

2 )Để đánh số trang cuốn sách người ta cần dùng 1992 chữ số.Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 11 :a ) Để đánh số trang của một cuốn sách dày 312 trang cần dùng bao nhiêu chữ số ?

b ) Để đánh số các trang của một cuốn sách ngườita phải dùng tất cả 600 chữ số.Hỏi cuốn sách đó bao nhiêu trang ?

Bài 11:

a) Giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có:

( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 ( trang có 1 chữ số )

Từ trang 1 đến trang 99 có:

( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang có 2 chữ số )

Từ trang 100 đến trang 312 có:

( 312 - 100 ) : 1 + 1 = 213 ( trang có 3 chữ số )

Cần dùng số chữ số là:

1 . 9 + 2 . 90 + 3 . 213 = 828 ( chữ số )

Vậy cần dùng 828 chữ số để đánh số trang

b) Giải:

Từ trang 1 đến trang 9 có:

( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 ( trang có 1 chữ số )

Từ trang 10 đến trang 99 có:

( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang có 2 chữ số )

Từ trang 1 đến trang 99 cần dùng:

1 . 9 + 2 . 90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của các trang có 3 chữ số là:

600 - 189 = 411 ( chữ số )

Số trang có 3 chữ số là:

411 : 3 = 137 ( trang )

Cuốn sách đó có số trang là:

9 + 90 + 137 = 236 ( trang )

Vậy cuốn sách có 236 trang

Bài 11 :a ) Để đánh số trang của một cuốn sách dày 312 trang cần dùng bao nhiêu chữ số ?

b ) Để đánh số các trang của một cuốn sách ngườita phải dùng tất cả 600 chữ số.Hỏi cuốn sách đó bao nhiêu trang ?

Được cập nhật 28 tháng 9 2016 lúc 0:17

a)

Từ trang 1 đến trang 9 có:

(9-1):1+1=9 (trang có 1chữ số)

Từ trang 10 đến trang 99 có:

(99-10):1+1=90 (trang có 2 chữ số)

Từ trang 100 đến trang 312 có:

(312-100):1+1=213(trang có 3 chữ số)

Cần dùng số chữ số là:

1.9+2.90+3.213=828 (chữ số)

Vậy cần dùng 828 chữ số để đánh hết cuốn sách đó.

b)

Từ trang 1 đến trang 9 có:

(9-1):1+1=9 (trang có 1chữ số)

Từ trang 10 đến trang 99 có:

(99-10):1+1=90 (trang có 2 chữ số)

Từ trang 1 đến trang 9 cần dùng :

1.9+1.90=189(chữ số)

Số chữ số của các trang có 3 chữ số là:

600-189=411(chữ số)

Số trang có 3 chữ số là:

411:3=137(trang)

Cuốn sách đó có số trang là:

9+90+137=236(trang)

Vậy cuốn sách đó có 236 trang.

Nếu không đúng thì bạn chỉ ra lỗi sai hộ mình nhé.

để đánh số trang sách của một cuốn sách người ta dùng tất cả 2010 chữ số.Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

để đánh số trang một cuốn sách người ta đã dùng 792 chữ số.Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Được cập nhật 9 tháng 12 2020 lúc 18:55

Từ 1 đến 9 có số chữ số là : ( ( 9 - 1 ) / 1 + 1 ) * 1 = 9 ( chữ số )

Từ 10 đến 99 có số chữ số là : (( 99 - 10 ) / 1 + 1) * 2 = 180 ( chữ số )

Ta đã tính : 180 + 9 = 189 ( chữ số )

Số chữ số ta chưa tính là : 792 - 189 = 603 ( chữ số )

Số trang có 3 chữ số là : 603 / 3 = 201 ( trang )

Số trang của cuốn sách đó là : 99 + 201 = 300 ( trang )

Đ/s : 300 trang

để đánh dấu trang của một cuốn sách người ta dùng 3293 chữ số.Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang