Người khó gần tiếng Anh là gì

người khó gần Dịch Sang Tiếng Anh Là

* danh từ
- clam

Cụm Từ Liên Quan :

//