Ngữ pháp Unit 9 lớp 10

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Unit 9: Undersea World

Unit 9: Undersea World

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Unit 9: Undersea World

Cấu trúc với động từ khuyết thiếu should

1.1. Trường hợp sử dụng

a. Sử dụng should để đưa ra lời khuyên

Ví dụ: You should see a doctor.

You shouldnt carry heavy things.

Quảng cáo

b. Sử dụng should để đưa ra ý kiến hoặc đề nghị

Ví dụ: He should resign now.

c. Dùng trong câu hỏi để diễn tả sự nghi ngờ, thiếu chắc chắn

Ví dụ: How should I know?

d. Dùng với các đại từ nghi vấn như what, where, who để diễn tả sự ngạc nhiên, thường dùng với but

Ví dụ: I was thinking of going to see Jones when who should appear but Jones himself.

1.2. Công thức

a. Khẳng định: S + should + V + ...

b. Phủ định: S + shouldnt + V + ...

c. Câu hỏi: Should + S + V + ... ?

Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 9 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 10 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi