Ngày chốt NAV của các quỹ là gì

Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của NĐT nhằm mục đích đầu tư vào TTCK. Đây là một hình thức NĐT gửi tiền cho một công ty quản lý quỹ nhờ đầu tư giúp.

Quỹ đầu tư có hai dạng: Quỹ đóng là quỹ không có nghĩa vụ phải mua lại chứng chỉ quỹ đã phát hành ra công chúng. Ngược lại, quỹ mở là quỹ có nghĩa vụ mua lại chứng chỉ của mình theo yêu cầu của NĐT.

Net Asset Value (NAV) - Giá trị tài sản ròng là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ cũng như là căn cứ để NĐT xác định giá chấp nhận được của chứng chỉ quỹ giao dịch trên thị trường. NAV của quỹ được xác định bằng hiệu số giữa tổng giá trị tài sản của quỹ với giá trị các khoản nợ phải trả của quỹ.