nếu có phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2) thì

Nếu có phản xạ toàn phân khi ánh sáng truyên từ môi trường (1) vào môi trường (2) thì

A. vẫn có thể có phản xạ toàn phần khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1)

B. không thể có phản xạ toàn phần khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1)

C. không thể có khúc xạ khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1)

D. không có thể có phản xạ khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1)

Chọn đáp án B.