Muốn đọc sách có hiệu quả phải chọn cho tinh

Cho đoạn văn: "Đọc sách không cốt lấy nhiều ... đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường, thấp kém". Xác định và nêu ngắn gọn tác dụng của một biện pháp so sánh được sử dụng trong đoạn văn. Theo tác giả đọc sách không kĩ sẽ gây nên những tác hại nào?
Cho đoạn văn: "Đọc sách không cốt lấy nhiều ... đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường, thấp kém". Xác định và nêu ngắn gọn tác dụng của một biện pháp so sánh được sử dụng trong đoạn văn. Theo tác giả đọc sách không kĩ sẽ gây nên những tác hại nào?