Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm lân cận

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A.  Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.

B.  Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận.

C.  Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cùng có các đường sức là những đường cong khép kín.

D.  Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên

Đáp án   C Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian mới cùng có các đường sức là các đường cong khép kín.
\(\rightarrow C\)