Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian thì vecto cường độ điện trường

Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với gi?

Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Khi cảm ứng từ tại M bằng 0,5B0 thì cường độ điện trường tại đó có độ lớn là

A.  0,5E0.

B.  E0.

C.  2E0.

D.  0,25E0.

Đáp án   A

Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian thì vecto cường độ điện trường