Một proton bay vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ

Một proton bay vào từ trường đều theo phương hợp với đường sức 30° với vận tốc ban đầu 3.107 m/s, độ lớn cảm ứng từ là B?

Một proton bay vào từ trường đều theo phương hợp với đường sức 30° với vận tốc ban đầu 3.107 m/s, độ lớn cảm ứng từ là B = 1,5T. Lực Lorent tác dụng lên proton đó là

A.  f = 3,6.1014 N

B.  f = 0,36.1012 N

C.  f = 3,6.1012 N

D.  f = 18.1012 N

Đáp án   C

Một proton bay vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ