Một năm có 365 ngày một tuần lễ có 7 ngày hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày

Một năm có 365 ngày.moi tuần lễ có 7 ngày.hoi năm đó gồm bảo nhiêu tuần lễ và mấy ngày

Đáp án: 52 tuần lễ và thừa 1 ngày

Lời giải:

Ta có: 365:7=52 dư 1

Vậy năm đó có 52 tuần lễ và thừa 1 ngày.

Vì 1 tuần có 7 ngày nên ta chia 7

365:7=52(dư 1)

Đáp số 52 tuần và 1 ngày

Giải thích các bước giải: