Một khung dây tròn đặt trong từ trường đều có mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ

Một khung dây tròn đặt trong từ trường đều có mp khung dây vuông góc với  các đường cảm ứng từ . Trong các trường hợp sa?

Một khung dây tròn đặt trong từ trường đều có mp khung dây vuông góc với  các đường cảm ứng từ . Trong các trường hợp sau:1) khung dây cđ tịnh tiến theo 1 phương bất kỳ.
                                           2) bóp méo khung dây.  
          3) khung dây quay quanh 1 đường kính của nó.
Ở trường hợp nào thì xuất hiện dđ cứ trong khung dây:

A.  1 và 3.

B.  2 và 3.

C.  1 và 2.

D.  cả 3 trường hợp.

Đáp án   B