Một khung dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong từ trường luôn luôn có xu hướng quay mặt phẳng

Một khung dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong từ trường luôn luôn có xu hướng quay mặt phẳng của khung dây đến vị trí

A. vuông góc với các đường sức từ.

B. song song với các đường sức từ.

C. song song hoặc vuông góc với đường sức từ tuỳ theo chiều dòng điện chạy trong khung dây.

D. tạo với các đường sức từ góc 45 độ

Khi khung quay đến vị trí mặt phẳng khungvuông góc với đường sức từ thì lực từ tác dụng lên khung dây như hình vẽ. Các lực này không có tác dụng làm cho khung quay nên khung dừng lại không quay nữa

Chọn A