Một hình vuông có một cạnh dài 8 cm Hỏi 4 cạnh hình vuông đó dài bao nhiêu cm

Cho hình vuông có độ dài một cạnh 8 cm và hình chữ nhật có chiều dài 1 dm , chiều rộng 4 cm . Tính  hiệu chu vi hai hình đó .                                                      giúp e nhanh với ạ

Đổi 1dm=10cm

Chu vi của hình vuông là:

8 x 4=32(cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(10+4)x2=28(cm)

Hiệu chu vi của hình chữ nhật và hình vuông là:

32-28=4(cm)

Đáp số:4cm

Giải

Đổi 1dm=10cm

Chu vi của hình vuông là:

8 x 4=32(cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(10+4)x2=28(cm)

Hiệu chu vi của hai hình đó là:

32-28=4(cm)

Đáp số:8cm