Một hạt proton bay vào theo phương vuông góc với từ trường đều B có cảm ứng từ B 0 5t

Một hạt prôtôn bay vào theo phương vuông góc với từ trường đều B có cảm ứng từ B = 0,5T. Biết vận tốc của hạt là 1,2.106m/s. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Hỏi khi đi ra khỏi vùng từ trường này thì vận tốc của hạt là bao nhiêu? A. 5,8.106m/s. B. 4.106m/s. C. 1,2.106m/s. D. 2,4.106m/s.

Đáp án:

C

Giải thích các bước giải:

khi đi ra khỏi vùng từ trường này thì không có lực tác dụng lên vật

theo định luật 1 Niuton vật chuyển động thẳng đều với vận tốc: $1,{2.10^6}\left( {m/s} \right)$