Một electron bay vào một từ trường đều theo hướng của đường sức từ, electron sẽ

Một electron bay vào một từ trường đều theo hướng của đường sức từ, electron sẽ

Một electron bay vào một từ trường đều theo hướng của đường sức từ, electron sẽ

A.  đổi hướng chuyển động.

B.  không đổi hướng chuyển động.

C.  chuyển động chậm dần.

D.  chuyển động nhanh dần.

Đáp án   B