Một đoạn dây có dòng điện được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ

Một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều B. Để lực điện từ tác dụng lên dây cực tiểu thì góc giữa dây dẫn và vé?

Một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều B. Để lực điện từ tác dụng lên dây cực tiểu thì góc giữa dây dẫn và véc - tơ cảm ứng từ phải bằng

A.  0o.

B.  30o.

C.  60o.

D.  90o.

Đáp án   A Từ công thức \(F = BIlsin\alpha \), F cực tiểu khi \(sin\alpha = 0\) hay \(\alpha = 0^{o}\)