Môi trường làng quê gồm

Bài 62: Môi trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (1.97 MB, 20 trang )


trêngtiÓuhäcduytrung

Câu 1: Chọn những từ cho trước (in đậm) để điền vào chỗ
trong câu dưới đây cho phù hợp ?
sinh dục, nhị, sinh sản, nhụy
Hoa là cơ quan  của những loài thực vật có hoa. Cơ
quan.đực gọi là Cơ quan sinh dục cái gọi là
Câu 2: Động vật được chia thành mấy giống ? Đó là những giống
nào ? Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là gì ?
Kiểm tra bài cũ:
Thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2010

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm 4
Nhiệm vụ: Đọc thông tin và làm bài tập ở trang
128 sách Khoa học 5.

Hình 1-c.
Hình 2-a
Hình 3-d
Hình 4-b

Môi trường nước
Môi trường rừng
Môi trường làng quê
Môi trường đô thị
Nêu các thành phần của các môi trường có
trong hình ?

Môi trường rừng
gồm những


thành phần: thực
vật, động vật
sống trên cạn và
dưới nước,
không khí, ánh
sáng, đất,

Môi trường nước gồm: thực vật, động vật sống dưới
nước như cá, cua, ốc, không khí, ánh sáng, đất,

Môi trường
làng quê gồm:
con người,
thực vật, động
vật, làng xóm,
đồng ruộng,
công cụ làm
ruộng, một số
phương tiện
giao thông,
nước, không
khí, ánh sáng,
đất,

Môi trường đô thị
gồm: con người,
thực vật, động
vậtnhà cửa,
phố xá, nhà máy,
các phương tiện

giao thông,
nước, không khí,
ánh sáng, đất,

Thế nào là môi trường tự nhiên?
Thế nào là môi trường nhân tạo?
Môi trường
rừng
Môi trường
rừng
Môi trường
nước
Môi trường
nước
Môi trường
làng quê
Môi trường
làng quê
Môi trường
đô thị
Môi trường
đô thị
Môi trường nhân tạo Môi trường tự nhiên
Môi trường nào là môi trường nhân tạo? Môi
trường nào là môi trường tự nhiên?

Môi trường đô thị
Môi trường nhân tạo

Môi trường làng quê

Môi trường nhân tạo

Môi trường tự nhiên

Môi trường là tất cả những gì có xung quanh
chúng ta, những gì có trên trái đất hoặc
những gì tác động lên trái đất. Trong đó môi
trường tự nhiên gồm các thành phần: mặt
trời, khí quyển, đồi núi, cao nguyên, các sinh
vậtMôi trường nhân tạo gồm các thành
phần do con người tạo ra như: làng mạc,
thành phố, nhà máy, công trường, trường
học, công viên, các khu vui chơi giải trí.
Kết luận

Hoạt động 2: Một số thành phần của
môi trường địa phương
Nhiệm vụ: Thảo luận nhóm đôi các câu hỏi:
-
Bạn đang sống ở đâu?
-
Hãy nêu một số thành phần của môi
trường nơi bạn sống.

Em mơ ước mình được sống trong môi trường như thế
nào ?
Củng cố:
Khoanh tròn vào ý đúng :
Môi trường bao gồm những gì ?
a) Nhà ở, trường học, làng mạc, thành phố, công trường, nhà

máy.
b) Đất đá, không khí, nước, nhiệt độ, ánh sáng.
c) Thực vật, động vật, con người.
d) Tất cả những thành phần tự nhiên và những thành phần
nhân tạo (kể cả con người)

Một số tranh vẽ về môi trường

 Trả lời các câu hỏi:
1. Môi trường là gì?
2.Môi trường tự nhiên là gì?
3.Môi trường nhân tạo là gì?
Hoàn thành bức tranh của mình.

Giê häc kÕt thóc

HÑn gÆp l¹i c¸c em trong tiÕt häc
sau !
Xin chµo tÊt c¶ c¸c em

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Môi trường làng quê gồm