Mối liên hệ giữa từ trường và điện trường

Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

A.  Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2.

B.  Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

C.  Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.

D.  Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn dao động ngược pha nhau.

Đáp án   B Tại mỗi điểm của không gian, véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ vuông góc với nhau và cùng vuông góc với phương truyền sóng nên C sai.
Cả véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ đều biến thiên tuần hoàn theo không gian và thời gian, và đồng pha nên tại mỗi điểm trên phương truyền sóng, điện trường và từ trường luôn dao động cùng pha nên A, D sai.
Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng tần số và chu kì.
\(\rightarrow B \) đúng.