Mối liên hệ giữa điện trường và điện thế

Hotline                            0939 629 809

 • Đăng nhập
 • Đăng kí
 • Trang chủ
 • Tuyển sinh
 • Tuyển sinh Lớp 10
 • Tuyển sinh Đại học
 • Kiến thức THPT
 • Trung Học PT lớp 10
 • Môn Hoá 10
 • Môn Toán 10
 • Môn Vật Lý 10
 • Trung Học PT lớp 11
 • Môn Hoá 11
 • Môn Toán 11
 • Môn Vật Lý 11
 • Trung Học PT lớp 12
 • Môn Hoá 12
 • Môn Toán 12
 • Môn Vật Lý 12
 • Kiến thức THCS
 • Trung học CS lớp 6
 • Môn Toán 6
 • Môn Vật lý 6
 • Trung học CS lớp 7
 • Môn Toán 7
 • Môn Vật lý 7
 • Trung học CS lớp 8
 • Môn Hoá 8
 • Môn Toán 8
 • Môn Vật Lý 8
 • Trung học CS lớp 9
 • Môn Hoá 9
 • Môn Toán 9
 • Môn Vật Lý 9
 • Ngoại ngữ tin học
 • Ngoại ngữ
 • Tin học
 • Hướng nghiệp
 • Góc chia sẻ - giải trí
 • Trắc nghiệm Online
 • Trang chủ
 • Tin tức mới
 • Kiến thức THPT
 • Trung Học PT lớp 11
 • Môn Vật Lý 11
 • Điện thế, Hiệu điện thế là gì? Công thức mối liên hệ giữa Hiệu điện thế và Cường độ Điện trường - Vật lý 11 bài 5

Điện thế, Hiệu điện thế là gì? Công thức mối liên hệ giữa Hiệu điện thế và Cường độ Điện trường - Vật lý 11 bài 5 11:07:2609/10/2019

Thế năng WM của điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của lực điện tác dụng lên điện tích q. Thế năng WM vừa phụ thuộc điện trường tại M vừa phụ thuộc q.

Câu hỏi là, có đại lượng nào đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường không phụ thuộc vào điện tích q? Câu trả lời sẽ có trong nội dung bài viết này khi chúng ta tìm hiểu về Điện thế, Hiệu điện thế là gì? Hệ thức liên hệ giữa Hiệu điện thế và Cường độ Điện trường.

I. Điện thế là gì?

1. Khái niệm điện thế

- Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích.

- Ta có:AM= WM= VMq

- Hệ số VMchỉ phụ thuộc điện trường tại M. Nó đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích q. VMđược gọi là điện thế tại M.

2. Định nghĩa Điện thế

- Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ M ra vô cực và độ lớn của q.

- Công thức tính điện thế:

3. Đơn vị điện thế

- Đơn vị của điện thế là Vôn (V).

4. Đặc điểm của điện thế

- Điện thế là đại lượng đại số, thường chọn điện thế ở mặt đất hoặc một điểm vô cực làm mốc (bằng 0).

- Với q > 0 nếu AM> 0 thì VM> 0;nếu AM< 0 thì VM< 0;

II. Hiệu điện thế là gì?

1. Hiệu điện thế

- Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là hiệu giữa điện thế VMvà VN:UMN= VM- VN.

Hiệu điện thế giữa 2 điểm M và N

2. Định nghĩa Hiệu điện thế

- Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển từ M đến N và độ lớn của q.

- Đơn vị hiệu điện thế là Vôn (V).

3. Đo Hiệu điện thế

- Người ta đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế.

Đo hiệu điện thế bằng tĩnh điện kế

4.Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

- Xét 2 điểm M, N trên một đường sức điện của một điền trường yếu:

Liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

- Hiệu điện thế:

- Cường độ điện trường:

- Công thức này cũng đúng cho trường hợp điện trường không đều, nếu trong khoảng d rất nhỏ dọc theo đường sức điện, cường độ điện trường thay đổi không đáng kể.

III. Bài tập về Điện thế, Hiệu điện thế

* Bài 1 trang 28 SGK Vật Lý 11:Điện thế tại một điểm trong điện trường là gì? Nó được xác định như thế nào?

° Lời giải bài 1 trang 28 SGK Vật Lý 11:

- Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi tác dụng lên một điện tích q đặt tại điểm đó.

- Điện thế được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ M ra vô cực và độ lớn của q.

* Bài2 trang 28 SGK Vật Lý 11:Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì?

° Lời giải bài2 trang 28 SGK Vật Lý 11:

- Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N.

- Hiệu điện thế được xác định bằng thương số của công của lực tác dụng nên điện tích q trong sự di chuyển từ M đến N và độ lớn của q.

* Bài3 trang 28 SGK Vật Lý 11:Viết hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích q di chuyển giữa hai điểm đó.

° Lời giải bài3 trang 28 SGK Vật Lý 11:

- Hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích q di chuyển giữa hai điểm đó là:

* Bài 4 trang 28 SGK Vật Lý 11:Viết hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường và nói rã điều kiện áp dụng hệ thức đó

° Lời giải bài4 trang 28 SGK Vật Lý 11:

Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường là: U = E.d

- Trong đó:

E: cường độ điện trường đều;

d: khoảng cách giữa hình chiếu của hai điểm trong điện trường trên đường sức.

Điều kiện áp dụng:

- Trong điện trường đều.

- Biểu thức trên cũng đúng cho trường hợp điện trường không đều, nếu trong khoảng d rất nhỏ dọc theo đường sức, cường độ điện trường thay đổi không đáng kể.

* Bài 5 trang 29 SGK Vật Lý 11:Biết hiệu điện thế UMN= 3V.Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

A. VM= 3V

B. VN= 3V

C. VM- VN= 3V

D. VN- VM= 3V

° Lời giải bài5 trang 29 SGK Vật Lý 11:

Chọn đáp án: C.VM- VN= 3V

-Hiệu điện thế giữa hai điểm là: UMN= VM VN= 3 (V).

* Bài6 trang 29SGK Vật Lý 11:Chọn đáp án đúng.

Khi một điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6J. Hỏi hiệu điện thế UMN bằng bao nhiêu?

A. +12VB. -12V C. +3VD. -3V

° Lời giải bài 6 trang 29 SGK Vật Lý 11:

Chọn đáp án: C.+3V

-Hiệu điện thế UMNlà:

* Bài 7 trang 29SGK Vật Lý 11:Chọn đáp án đúng.

Thả cho một êlectron không có vận tốc đầu trong một điện trường. Êlectron đó có.

A. Chuyển động dọc theo một đường sức điện

B. Chuyển động từ điểm có điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp

C. Chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.

D. Đứng yên.

° Lời giải bài 7 trang 29 SGK Vật Lý 11:

- Thả cho một êlectron không có vận tốc đầu trong một điện trường, Electron sẽ chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.

* Bài8 trang 29SGK Vật Lý 11:Có hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và cách nhau 1cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6cm sẽ là bao nhiêu? Mốc điện thế ở bản âm.

° Lời giải bài8 trang 29 SGK Vật Lý 11:

- Ta có, d0 = 1cm = 0,01m là khoảng cách giữa 2 bản dương và âm

-Điện trường giữa hai bản kim loại này là:

- Điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản cách bản âm dM= 0,6cm = 6.10-3m là:

UM= E.dM = 12.103.6.10-3 = 72 (V) = VM - V(-)

-Do mốc điện thế ở bản âm V(-)=0, nên VM=72(V).

* Bài 9 trang 29SGK Vật Lý 11:Tính công mà lực điện tác dụng nên một electron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N . Biết hiệu điện thế UMN= 50V.

° Lời giải bài9 trang 29 SGK Vật Lý 11:

- Ta có, UMN = 50V; qe = 1,6.10-19C

- Công của lực điện làm di chuyển electron là:

AMN= qe.UMN=-1,6.10-19.50 = -8.10-18J

Hy vọng với bài viết hệ thống kiến thức vềĐiện thế, Hiệu điện thế là gì? Công thức mối liên hệ giữa Hiệu điện thế và Cường độ Điện trường cùng bài tập vận dụng ở trên có ích cho các em. Mọi góp ý và thắc mắc các em vui lòng để lại bình luận dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt. Tweet

Tags:

 • Vật lý 11
 • Vật lý 11 chương 1
 • Điện tích điện trường
 • Vật lý 11 bài 4
 • Vật lý 11 bài 5
 • Vật lý 11 bài 6
 • Điện thế
 • Hiệu điện thế

Đánh giá & nhận xét

captcha

                                                                                                                                                Gửi                                                                                     Tin liên quan

Công dụng và cấu tạo của kính thiên văn, sự tạo ảnh bởi kính thiên văn và số bội giác của kính thiên văn - Vật lý 11 bài 34

Công dụng và cấu tạo của kính thiên văn, sự tạo ảnh bởi kính thiên văn và số bội giác của kính thiên văn - Vật lý 11 bài 34

Cấu tạo và công dụng của kính hiển vi, sự tảo ảnh bởi kính hiển vi và số đo bội giác của kính - Vật lý 11 bài 33

Cấu tạo và công dụng của kính hiển vi, sự tảo ảnh bởi kính hiển vi và số đo bội giác của kính - Vật lý 11 bài 33

Công dụng và cấu tạo của Kính lúp, sự tạo ảnh của kính lúp và số bội giác của kính lúp - Vật lý 11 bài 32

Công dụng và cấu tạo của Kính lúp, sự tạo ảnh của kính lúp và số bội giác của kính lúp - Vật lý 11 bài 32

Cấu tạo của Mắt, điểm cực cận cực viễn của mắt là gì? Mắt cận, mắt viễn, mắt lão và cách khắc phục - Vật lý 11 bài 31

Cấu tạo của Mắt, điểm cực cận cực viễn của mắt là gì? Mắt cận, mắt viễn, mắt lão và cách khắc phục - Vật lý 11 bài 31

Dòng điện không đổi là gì? nguồn điện là gì? Công thức tính dòng điện không đổi? - Vật lý 11 bài 7

Dòng điện không đổi là gì? nguồn điện là gì? Công thức tính dòng điện không đổi? - Vật lý 11 bài 7

Suất điện động cảm ứng, Công thức định luật Faraday về cảm ứng điện từ và bài tập - Vật lý 11 bài 24

Suất điện động cảm ứng, Công thức định luật Faraday về cảm ứng điện từ và bài tập - Vật lý 11 bài 24

Công thức Vật lý 11 tổng hợp đầy đủ và chi tiết - Lý thuyết Vật lý 11

Công thức Vật lý 11 tổng hợp đầy đủ và chi tiết - Lý thuyết Vật lý 11

Hiện tượng siêu dẫn là gì? Sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ - Vật lý 11 bài 13

Hiện tượng siêu dẫn là gì? Sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ - Vật lý 11 bài 13

Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch ví dụ và bài tập - Vật lý 11 bài 11

Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch ví dụ và bài tập - Vật lý 11 bài 11

Bài tập tụ điện có lời giải, tụ điện phẳng, tụ mắc nối tiếp và song song - Vật lý 11 chuyên đề

Bài tập tụ điện có lời giải, tụ điện phẳng, tụ mắc nối tiếp và song song - Vật lý 11 chuyên đề

Tụ điện là gì? Điện dung của tụ điện, Công thức và bài tập - Vật lý 11 bài 6

Tụ điện là gì? Điện dung của tụ điện, Công thức và bài tập - Vật lý 11 bài 6

Cường độ điện trường, Công thức tính Cường độ Điện trường, Đường sức điện và bài tập - Vật lý 11 bài 3

Cường độ điện trường, Công thức tính Cường độ Điện trường, Đường sức điện và bài tập - Vật lý 11 bài 3

Công thức Định luật Ôm (Ohm) cho toàn mạch, Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng - Vật lý 11 bài 9

Công thức Định luật Ôm (Ohm) cho toàn mạch, Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng - Vật lý 11 bài 9

Bài tập về Hệ thấu kính đồng trục ghép sát, Công thức tính và Cách giải - Vật lý 11 bài 30

Bài tập về Hệ thấu kính đồng trục ghép sát, Công thức tính và Cách giải - Vật lý 11 bài 30    Xem thêm

Facebook        Tin mới

Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng - Toán lớp 7 chuyên đề

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức - Toán 8 chuyên đề

Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có tham số m - Toán 9 chuyên đề

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác định) và bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề

Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m - Toán 12 chuyên đề         Tin cùng chuyên mục

Công dụng và cấu tạo của kính thiên văn, sự tạo ảnh bởi kính thiên văn và số bội giác của kính thiên văn - Vật lý 11 bài 34

Cấu tạo và công dụng của kính hiển vi, sự tảo ảnh bởi kính hiển vi và số đo bội giác của kính - Vật lý 11 bài 33

Công dụng và cấu tạo của Kính lúp, sự tạo ảnh của kính lúp và số bội giác của kính lúp - Vật lý 11 bài 32

Cấu tạo của Mắt, điểm cực cận cực viễn của mắt là gì? Mắt cận, mắt viễn, mắt lão và cách khắc phục - Vật lý 11 bài 31

Dòng điện không đổi là gì? nguồn điện là gì? Công thức tính dòng điện không đổi? - Vật lý 11 bài 7         Tin xem nhiều nhất

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Toán 11 - Giới hạn của hàm số, cách tính và bài tập áp dụng

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong không gian oxyz và bài tập - Toán lớp 12

Các dạng toán Phương trình bậc 2 một ẩn, cách giải và tính nhẩm nghiệm nhanh - Toán lớp 9

Các dạng bài tập toán phương trình mặt cầu trong không gian Oxyz - toán lớp 12                                                                          Tuyển sinh

Các trường Đào tạo ngành Luật - Tòa án

Các trường Đào tạo ngành Luật - Tòa án                    Luật với các ngành Luật kinh tế, luật thương mại,...

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối D (D01: Văn - Toán - Anh)

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối D (D01: Văn - Toán - Anh)

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối C (C00: Văn - Sử - Địa)

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối C (C00: Văn - Sử - Địa)                                             Xem thêm                Kiến thức THPT

Các dạng bài tập về tính đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của hàm số - Toán lớp 12

Các dạng bài tập về tính đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của hàm số - Toán lớp 12                    Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số là khái...

Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m...

Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m...

Cách giải và biện luận phương trình mũ chứa tham số m -...

Cách giải và biện luận phương trình mũ chứa tham số m -...                                             Xem thêm                Kiến thức THCS

Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng - Toán lớp 7 chuyên đề

Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng - Toán lớp 7 chuyên đề                    Bài toán tìm giá trị nguyên của x để biểu thức...

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN)...

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN)...

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác...

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác...                                             Xem thêm                Trắc nghiệm online

Toán 6 - Luỹ thừa

Toán 6 - Luỹ thừa

Toán 7 - số hữu tỉ

Toán 7 - số hữu tỉ

Toán THPT QG 2017

Toán THPT QG 2017                                             Xem thêm                Tin học

Cách tạo ảnh GIF Online từ Video trên điện thoại, trên máy tính hoặc trong Photoshop

Cách tạo ảnh GIF Online từ Video trên điện thoại, trên máy tính hoặc trong Photoshop                    GIF là hình ảnh động được lưu dưới dạng đơn...

Cách sử dụng trợ lý ảo Google Assistant trên Android

Cách sử dụng trợ lý ảo Google Assistant trên Android

Cách sử dụng trợ lý ảo Siri hiệu quả trên Iphone

Cách sử dụng trợ lý ảo Siri hiệu quả trên Iphone                                             Xem thêm                Ngoại ngữ

Quy tắc thêm s, es và cách phát âm chuẩn đuôi s,es trong tiếng anh

Quy tắc thêm s, es và cách phát âm chuẩn đuôi s,es trong tiếng anh                    Trong giao tiếp tiếng anh, việc phát âm chuẩn đuôi es...

Phân biệt cách dùng động từ Say, Tell, Speak, Talk - The...

Phân biệt cách dùng động từ Say, Tell, Speak, Talk - The...

Phân biệt cách dùng Although, Despite, In spite of, Though, Even...

Phân biệt cách dùng Although, Despite, In spite of, Though, Even...                                             Xem thêm                Hướng nghiệp

Ngành Bất động sản là gì, ra trường làm gì, học trường nào, lấy bao nhiêu điểm?

Ngành Bất động sản là gì, ra trường làm gì, học trường nào, lấy bao nhiêu điểm?                    Ngành Bất động sản là một ngành thuộc nhóm ngành...

Tìm hiểu Ngành An toàn thông tin là gì, học trường nào, ra...

Tìm hiểu Ngành An toàn thông tin là gì, học trường nào, ra...

Ngành Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) là gì? học những gì, ra...

Ngành Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) là gì? học những gì, ra...                                             Xem thêm                Góc chia sẻ - giải trí

Sinh viên năm nhất cần chuẩn bị những gì khi lên Thành phố học?

Sinh viên năm nhất cần chuẩn bị những gì khi lên Thành phố học?                    Khác với các bạn ở Thành phố, các bạn sinh viên ở...

Cách học tiếng anh hiệu quả nhất và cách làm bài thi trắc...

Cách học tiếng anh hiệu quả nhất và cách làm bài thi trắc...

12 Best Places to visit in Hanoi, Vietnam, you cann't miss

12 Best Places to visit in Hanoi, Vietnam, you cann't miss                                             Xem thêm                                                                Video

Cách sử dụng Pivot Table thống kê dữ liệu nâng cao trong Excel                     Xem thêm

 • Giới thiệu
 • Kiến thức lớp 12
 • Hướng nghiệp
 • Kiến thức Lớp 11
 • Tuyển sinh Lớp 10
 • Kiến thức Lớp 10
 • Tuyển sinh CĐ - ĐH
 • Kiến thức Lớp 9
 • Trắc nghiệm Online
 • Kiến thức Lớp 8
 • Góc chia sẻ HSSV
 • Kiến thức Lớp 7
 • Video Tin học
 • Kiến thức Lớp 6
 • Điều khoản Bảo mật
 • Ngoại ngữ
 • Liên hệ
 • Tin học
hay học hỏi

184 Đường số 10, Phường 9, Q.Gò Vấp, TPHCM.

Email: hayhochoi.3h@gmail.com                                                                            Đăng ký                                                                                                                                              Kết nối với chúng tôi                                                                                                

Đăng ký Hay học hỏi - Kênh thông tin tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và chia sẻ kiến thức học tập. Liên hệ: hayhochoi.3h@gmail.com