Mỗi giờ có 60 phút thì 1 4 giờ có bao nhiêu phút

Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi 1/5 giờ có bao nhiêu phút?

Số phút có trong 1/5 giờ là:

60 : 5 = 12 (phút)

Đáp số: 12 phút