Mins nghĩa là gì

Nghĩa của từ MINS - MINS là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
       (luật) viết tắt của minor in need of supervision

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Mins nghĩa là gì