Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong một từ trường không phụ thuộc

Lực từ tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường không phụ thuộc vào yếu tố nào:

Lực từ tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường không phụ thuộc vào yếu tố nào:

A.  Góc hợp bởi dây dẫn và các đường cảm ứng từ.

B.  Bản chất của dây dẫn.

C.  Từ trường.

D.  Cường độ dòng điện.

Đáp án   B