Lịch sử ra đời trung tâm kiểm nghiệm thanh hóa năm 2024

Tầng 7, trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp các sở, ngành tỉnh Bắc Giang, đường Quách Nhẫn, Ngô Quyền, TP Bắc Giang

Ban Giám đốc

Đoàn Thị Kim Ưng - Giám đốc

(hiện tại đơn vị còn thiếu 01 Phó Giám đốc)

Trưởng các phòng

1. Nguyễn Xuân Linh, TP Dược lý-Vi sinh

2. Nguyễn Minh Ngọc, PTP Hóa lý-Đông dược

3. Ngô Thị Kim Cúc, PTP Mỹ phẩm-Thực phẩm

4. Nguyễn Thành Đô, PTP Kế hoạch-Tổng hợp

Địa chỉ Website của đơn vị

http://Trungtamkiemnghiembacgiang.com

Lịch sử hình thành

Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang trước kia là Trạm Kiểm nghiệm Dược, được thành lập năm 1968. Năm 1999 đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm Bắc Giang, năm 2005 đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Bắc Giang, năm 2008 đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang hiện nay theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang trực thuộc Sở Y tế Bắc Giang, chịu sự chỉ đạo chuyên môn của Viện kiểm nghiệm Thuốc TW - Bộ Y tế. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được quy định theo quyết định số 1243/QĐ-SYT ngày 21/10/2009 của Sở Y tế Bắc Giang.

Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp làm tham mưu cho ngành y tế phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và các yêu cầu khác liên quan đến chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của các đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại tầng 7- Nhà liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; đồng thời

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Y tế, được thành lập theo Quyết định số: 1894/QĐ.UB ngày 03/ 7/1999 của UBND tỉnh Tiền Giang, và Quyết định số 2176/2000/QĐ-BYT ngày 18/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Ngày 29/8/2006 Trung tâm được đổi tên theo Quyết định số 3260/QĐ-UBND là Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế Tiền Giang.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở làm việc đặt tại 107 Lê Lợi, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 Ngành công nghiệp Việt Nam ra đời với nhiệm vụ tiếp quản và khôi phục sản xuất, các nhà máy xí nghiệp do chế độ cũ để lại nhằm phục vụ cho công cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân pháp, ngày 28 tháng 8 năm 1957 nhà nước quyết định thành lập Bộ Công nghiệp, đến tháng 10 năm 1959 Ty Công nghiệp Thanh Hoá được thành lập; Đến năm 1983 Ty Công nghiệp được đổi tên thành Sở Công nghiệp.

* Về thương mại

Ngày 26 tháng 11 năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh số 220/SL thành lập Nha Thương vụ và tiếp tế thuộc Bộ Kinh tế Quốc dân; Ngày 14/5/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành sắc lệnh lập Sở Mậu dịch Trung ương, để mở rộng hình thức lưu thông hàng hoá, tháng 3/1955 Hợp tác xã mua bán được thành lập. Trong thời gian này Bộ Thương nghiệp được thành lập trên cơ sở tách Bộ Công Thương thành Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp, đến năm 1958 Bộ Thương nghiệp lại tách thành 2 Bộ, Bộ Nội thương và Bộ Ngoại thương. Năm 1990 Bộ Thương nghiệp được thành lập lại trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ: Nội thương;Vật tư và Kinh tế đối ngoại; Đến tháng 10 năm 1992 Tổng cục Du lịch được tách ra và Bộ Thương mại có tên từ đó.

Năm 1946 Ty Kinh tế Thanh Hoá được thành lập, sau đó là Ty Công Thương, đến đầu năm 1959 Ty Công thương được đổi tên thành Ty Thương nghiệp, năm 1982 đổi tên là Sở Thương nghiệp. Đến tháng 11 năm 1991 UBND tỉnh quyết định thành lập Sở Thương mại và Du lịch; Tháng 12 năm 1994 UBND tỉnh Quyết định tách nhiệm vụ quản lý Nhà nước về du lịch thành lập Sở Du lịch và đổi tên Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Thương mại.

Năm 2008, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, ngày 14/4/2008 UBND Tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND thành lập Sở Công Thương Thanh Hoá trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại.