Lịch nghỉ lễ bu 2022-2023

Các buổi dạy Tiểu học trên bờ (Lịch chính) Kỳ mùa thu Định hướng Thứ Hai 6 – Thứ Sáu 17 tháng 2 năm 2023 Kỳ học bắt đầu Thứ Hai ngày 20 tháng 2 năm 2023 Ngày cuối để ghi danh Thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2023 Ngày điều tra dân số Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023 Giữa kỳ StuVac (Nghỉ học) Thứ Hai ngày 10 – Chủ nhật . Định hướng cho Kỳ học Mùa thu C Thứ Hai ngày 6 – Thứ Sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023 Kỳ học bắt đầu Thứ Hai ngày 20 tháng 2 năm 2023 Ngày cuối cùng để ghi danh Thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2023 Ngày điều tra dân số Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023 Giữa kỳ StuVac (Nghỉ học) Thứ Hai ngày 10 – Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023 Các lớp học chính thức kết thúc vào Thứ Sáu . Định hướng cho kỳ học mùa thu D Thứ Hai ngày 13 – Thứ Sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023 Kỳ học bắt đầu Thứ Hai ngày 20 tháng 2 năm 2023 Ngày cuối cùng để ghi danh Thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2023 Ngày điều tra dân số Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023 Giữa kỳ StuVac (Nghỉ học) Thứ Hai ngày 10 – Chủ Nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023 Các lớp học chính thức kết thúc vào Thứ Sáu . Định hướng cho Kỳ học Mùa thu B Thứ Hai ngày 13 – Thứ Sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023 Kỳ học bắt đầu Thứ Hai ngày 20 tháng 2 năm 2023 Ngày cuối cùng để ghi danh Thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2023 Ngày điều tra dân số Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023 Giữa kỳ StuVac (Nghỉ học) Thứ Hai ngày 17 – Chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2023 Các lớp học chính thức kết thúc vào Thứ Sáu . Kỳ 1 Định hướng Thứ hai 9 – Chủ nhật 15 tháng 1 năm 2023 Kỳ học bắt đầu Thứ hai 16 tháng 1 năm 2023 Ngày cuối cùng để ghi danh Thứ hai 16 tháng 1 năm 2023 Ngày thống kê dân số Thứ tư 25 tháng 1 năm 2023 Các lớp học chính thức kết thúc Chủ nhật ngày 5 tháng 3 năm 2023 Kỳ 2 Định hướng Thứ hai 6 tháng 3 – Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2023 Kỳ học bắt đầu . Kỳ 1 Định hướng Thứ hai 9 – Chủ nhật 15 tháng 1 năm 2023 Kỳ học bắt đầu Thứ hai 16 tháng 1 năm 2023 Ngày cuối cùng để ghi danh Thứ hai 16 tháng 1 năm 2023 Ngày thống kê dân số Thứ tư 25 tháng 1 năm 2023 Các lớp học chính thức kết thúc Chủ nhật ngày 5 tháng 3 năm 2023 Kỳ 2 Định hướng Thứ hai 6 tháng 3 – Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2023 Kỳ học bắt đầu