Không thể có điện trường và từ trường tồn tại độc lập

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

  • A. Điện trường và từ trường à hai mặt thể hiện khác nhau của một oại trường duy nhất gọi à điện từ từ trường
  • B. Nam châm vĩnh cửu à một trường hợp ngoại ệ ở đó chỉ có từ trường
  • C. Điện trường biến thiên nào cũng sinh ra từ trường biến thiên và ngược ại
  • D. Không thể có điện trường và từ trường tồn tại độc ập

Đáp án đúng: D   Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải  ADSENSE