Khi sóng truyền trong môi trường thì tốc độ truyền sóng là

Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là

Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là

A.  tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng.

B.  tốc độ cực tiểu của các phần tử môi trường truyền sóng.

C.  tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng.

D.  tốc độ cực đại của các phần tử môi trường truyền sóng.

Đáp án   A