Khí nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai sóng âm trong không khí là sóng dọc

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.

B.Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.

C.Sóng âm trong không khí là sóng dọc.

D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang.

Đáp án D

+ Sóng âm trong không khí là sóng dọc ® Câu D sai