Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây là sai siêu âm có thể truyền được trong chất rắn

Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?

A. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.

B.Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz.

C.Siêu âm có thể truyền được trong chân không.

D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản.

Đáp án C

+ Sóng âm không truyền được trong chân không.