Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai nếu tại một nơi có từ trường

  • Câu hỏi:

Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai? YOMEDIA

  • A. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.
  • B. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.
  • C. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi.
  • D. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE