Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

A.  Vectơ

Screenshot_61.jpg

có thể hướng theo phương truyền sóng và vectơ

Screenshot_62.jpg

vuông góc với vectơ

Screenshot_61.jpg

.

B.  Tại mỗi điểm bất kì trên phương truyền, vectơ cường độ điện trường

Screenshot_62.jpg

và vectơ cảm ứng từ

Screenshot_61.jpg

luôn vuông góc với nhau và cả hai đều dao động cùng phương với phương truyền sóng.

C.  Vectơ

Screenshot_62.jpg

có thể hướng theo phương truyền sóng và vectơ

Screenshot_61.jpg

vuông góc với vectơ

Screenshot_62.jpg

.

D.  Trong quá trình lan truyền của sóng điện từ, cả hai vectơ

Screenshot_62.jpg

Screenshot_61.jpg

đều dao động điều hòa cùng tần số.

Đáp án   D