Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

A.  Vectơ

Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng

có thể hướng theo phương truyền sóng và vectơ

Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng

vuông góc với vectơ

Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng

.

B.  Tại mỗi điểm bất kì trên phương truyền, vectơ cường độ điện trường

Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng

và vectơ cảm ứng từ

Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng

luôn vuông góc với nhau và cả hai đều dao động cùng phương với phương truyền sóng.

C.  Vectơ

Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng

có thể hướng theo phương truyền sóng và vectơ

Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng

vuông góc với vectơ

Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng

.

D.  Trong quá trình lan truyền của sóng điện từ, cả hai vectơ

Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng

Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng

đều dao động điều hòa cùng tần số.

Đáp án   D

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Khi nói về điện từ trường nhận định nào sau đây là đúng