Khi nói về điện trường xoáy nhận xét nào sau đây là đúng

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường? YOMEDIA

  • A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
  • B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong.
  • C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường.
  • D. Từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: B Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE