Khi nói về điện trường xoáy nhận xét nào sau đây là đúng

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường? YOMEDIA

  • A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
  • B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong.
  • C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường.
  • D. Từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: B Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Khi nói về điện trường xoáy nhận xét nào sau đây là đúng