Khi năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì hiệu điện thế

Khi trong mạch dao động LC có dao động tự do. Hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ là Uo = 2 V. Tại thời điểm mà năng lượ?

Khi trong mạch dao động LC có dao động tự do. Hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ là Uo = 2 V. Tại thời điểm mà năng lượng điện trường bằng 2 lần năng lượng từ trường thì hiệu điện thế giữa 2 bản tụ là

A.  0,5 V.

B.  2/3 V.

C.  1 V.

D.  1,63 V.

Đáp án   D Tại thời điểm đó thì năng lượng điện trường bằng 1/3 năng lượng điện trường cực đại
\(\Rightarrow \dfrac{1}{2}Cu^2 = \dfrac{1}{6} CU_o^2\)
\(\Rightarrow U = 1,63 V\)
Đáp án D